جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌

نویسنده

چکیده

تاکنون‌ ادعاهای‌ گوناگون‌ دربارة‌ تأثیر هزینه‌های‌ دفاعی‌ بر عملکرد اقتصادی‌ کشورمان‌ مطرح‌ بوده‌است‌. در چند تحقیق‌ انجام‌ شده‌، تأثیر این‌ هزینه‌ها بر رشد اقتصادی‌ کشور مورد بررسی‌ قرار گرفته‌است‌. بنابراین‌ اطلاعات‌ در دسترس‌، تاکنون‌ به‌تحلیل‌ رفتاربودجه‌ای‌دولت‌ با تمرکز بر هزینه‌های‌ مزبور در ایران‌ نپرداخته‌است‌. مقاله‌ حاضر که‌ بر مبنای‌ دستاوردهای‌ تحقیقی‌ مستقل‌ در این‌ زمینه‌ تهیه‌ شده‌است‌، درصدد تحلیل‌ مقداری‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ می‌باشد. برای‌ این‌ تحلیل‌، چهار فرضیه‌ متضمن‌ تفاوت‌ یا انطباِ اهداف‌ عملی‌ و اهداف‌ برنامه‌ای‌، مقایسة‌ سهم‌ امور دفاعی‌ در دوران‌ جمهوری‌ اسلامی‌، آسیب‌پذیری‌ اعتبارات‌ دفاعی‌، و رابطة‌ جانشینی‌ در میان‌ امور دفاعی‌ و آموزش‌ ـ بهداشت‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌اند و در پایان‌، نتایج‌ مقدماتی‌ این‌ آزمونها ارائه‌ شده‌است‌.

کلیدواژه‌ها