روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا

نویسنده

چکیده

روابط‌ نظامی‌ چین‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ راهبردی‌ترین‌ و مبهم‌ترین‌ بخش‌ از روابط‌ دو کشور است‌ که‌ همواره‌ حساسیّت‌، نگرانی‌ و واکنش‌ آمریکا را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌. در این‌ مقاله‌ تلاش‌ شده‌ است‌ تا ضمن‌ بیان‌ انگیزه‌ها و فرصت‌های‌ چین‌ در همکاری‌ نظامی‌ با ایران‌، و بررسی‌ اجمالی‌ و آماری‌ سیر همکاریهای‌ نظامی‌ ایران‌ با کشورهایی‌ چون‌ کرة‌ شمالی‌، روسیه‌، اکراین‌ و...  ، جایگاه‌ چین‌ در روابط‌ نظامی‌ ایران‌ تعیین‌ گردد. سپس‌ با توجه‌ به‌ حساسیّت‌ بیش‌ از حد آمریکا نسبت‌ به‌ تسلیحات‌ موشکی‌، شیمیایی‌ و هسته‌ای‌، همکاریهای‌ چین‌ با ایران‌ در این‌ خصوص‌ بررسی‌ شود؛ و در پایان‌، نقش‌ آمریکا در فراز و فرود روابط‌ نظامی‌ دو کشور مورد مطالعه‌ قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها