جامعه‌شناسی‌ شکست‌ ارتش‌ عراق؛ با تحلیلی‌ بر فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ آن‌

نویسنده

چکیده

سرعت‌ شکست‌ نظامی‌ ارتش‌ بعث‌ عراِ سؤالهای‌ مهمی‌ را در اذهان‌ عمومی‌ ایجاد کرد. با آنکه‌ بیشتر پژوهشگران‌ بر پیروزی‌ نهایی‌ نیروهای‌ آمریکایی‌ اذعان‌ داشتند، ولی‌ تعداد بسیار کمی‌ از آنها سرعت‌ فروپاشی‌ در ارتش‌ عراِ را چنین‌ تصور می‌کردند. دست‌کم‌ بخشی‌ از فرماندهان‌ نظامی‌ پنتاگون‌ برای‌ توان‌ گارد ریاست‌ جمهوری‌ عراِ و نیروهای‌ امنیتی‌ حساب‌ ویژه‌ای‌ باز می‌کردند. در اکثر تحلیلهای‌ نظامی‌ و سیاسی‌، توان‌ نظامی‌ و قدرت‌ تکنولوژیکی‌ ارتشها مورد تأکید قرار می‌گیرد. اما مقاله‌ حاضر نظر خود را به‌ فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ ارتش‌ عراِ معطوف‌ می‌کند و بر این‌ نکته‌ تأکید دارد که‌، نظام‌ دیکتاتوری‌ حزب‌ بعث‌ عراِ به‌ رهبری‌ صدام‌ حسین‌، قدرت‌ فرماندهی‌ ارتش‌ و ارتباط‌ ارتش‌ با نیروهای‌ مردمی‌ و محیط‌ اجتماعی‌ عراِ را از بین‌ برده‌بود. از آنجا که‌، محیط‌ اجتماعی‌ عراِ دربرگیرنده‌ قومیتها و جمعیتهایی‌ است‌ که‌ در بافت‌ ارتش‌ عراِ حضور دارند، بنابراین‌ فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ ارتش‌ عراِ در عمل‌ فروپاشی‌ ارتش‌ عراِ و ناکامی‌ این‌ ارتش‌ در مقابل‌ نیروهای‌ مهاجم‌ را رقم‌ زد. در این‌ نوشتار ضمن‌ توجه‌ نظری‌ به‌ حوزه‌ جامعه‌شناسی‌ جنگ‌، تصور نیروهای‌ اجتماعی‌ از صحنة‌ نبرد یعنی‌؛ جامعه‌ شیعیان‌، اکراد و اعراب‌ اهل‌ سنت‌ عراِ و همچنین‌ دولت‌ آمریکا و دولت‌ عراِ را بحث‌ خواهیم‌ کرد و سپس‌ به‌ سنجش‌ شکاف‌ بین‌ این‌ تصورات‌ و واقعیت‌ رزم‌ در صحنه‌ نبرد خواهیم‌ پرداخت‌.

کلیدواژه‌ها