فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا

نویسنده

چکیده

نگارندة‌ این‌ نوشتار بر این‌ باور است‌ که‌ عامل‌ مغلوب‌ شدن‌ زودهنگام‌ ارتش‌ عراِ در جنگ‌ 2003، "فروپاشی‌ روحیة‌" آن‌ ارتش‌ بود. به‌ همین‌ سبب‌، در این‌ نوشتار ابتدا عوامل‌ اساسی‌ مؤثر بر روحیه‌، و پیامدهای‌ زوال‌ آن‌ را مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار داده‌ و آن‌ گاه‌ فرایند تخریب‌ روحیة‌ ارتش‌ عراِ را مورد مداقه‌ قرار داده‌است‌. به‌ باور نویسنده‌، آمریکا برای‌ تخریب‌ روحیة‌ ارتش‌ عراِ و مغلوب‌ ساختن‌ آن‌، براساس‌ یک‌ سناریوی‌ از پیش‌ طراحی‌ شده‌ طی‌ چند مرحله‌، اقدامات‌ روانی‌ ـ تبلیغی‌ خویش‌ را به‌ اجرا گذاشته‌ است‌. در مرحلة‌ نخست‌، ارتش‌ و نیروهای‌ مسلح‌ عراِ را دچار ترس‌ و وحشتی‌ فراتر از آستانة‌ تحمل‌ آدمهای‌ بهنجار کرده‌است‌؛ پس‌ از آن‌، آنان‌ را از نیازهای‌ روانی‌ ـ زیستی‌، که‌ مقاومت‌ مستمر، لازمة‌ برآوردن‌ آنهاست‌، محروم‌ ساخته‌ است‌؛ سپس‌ آنان‌ را نسبت‌ به‌ دستگاه‌ رهبری‌ عراِ، و شخص‌ صدام‌ حسین‌، بی‌اعتماد و بدبین‌ ساخته‌ است‌. افزون‌ بر آن‌، آمریکا از روشهایی‌ همچون‌ شایعه‌، تبلیغات‌ و فریب‌ به‌ شکل‌ دقیق‌ و اثربخش‌ بهره‌ گرفته‌است‌.

کلیدواژه‌ها