ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌، نویسنده‌ درصدد است‌، با عنایت‌ به‌ تحول‌ در مفهوم‌ امنیت‌، نشان‌ دهد که‌ نیاز به‌ انرژی‌ در جنوب‌ آسیا یک‌ مسئلة‌ حیاتی‌ است‌ و خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا، نه‌ تنها از اهمیت‌ زیادی‌ در رفع‌ این‌ نیازها برخوردار است‌، بلکه‌ میزان‌ تأثیرگذاری‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ را در جنوب‌ آسیا افزایش‌ خواهد داد. نگارنده‌ معتقد است‌ با کشیده‌شدن‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا، چهار مسئله‌ مهم‌ امنیتی‌ حل‌، و یا از میزان‌ تشنج‌زایی‌ آنها در حد بالایی‌ کاسته‌ خواهد شد. این‌ چهار مسئله‌ عبارت‌اند از : اختلاف‌ هند و پاکستان‌ بر سر کشمیر، اختلاف‌ ایران‌ و پاکستان‌ دربارة‌ افغانستان‌، فرقه‌گرایی‌ در پاکستان‌، و اختلاف‌ مسلمانان‌ و هندوها در هندوستان‌. علاوه‌ بر این‌، نگارنده‌ بر این‌ باور است‌ که‌ در مجموع‌، خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا فرصتهایی‌ استثنایی‌ را برای‌ ارتقای‌ موقعیت‌ استراتژیک‌ ایران‌ فراهم‌ خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها