تلفیق‌ سیستم‌ 2 I 4 C با سیستم‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌ و ایجاد نظام‌ فرماندهی‌ و کنترل‌ همه‌جانبه‌

نویسنده

چکیده

موضوع‌ نوشتار، تلفیق‌ سیستم‌  2 I 4 C   ، با سیستم‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌  (GIS)  به‌ منظور ایجاد نظام‌ فرماندهی‌ و کنترل‌ همه‌جانبه‌ است‌، نگارندگان‌ مقاله‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌ مفهوم‌ و پیشینة‌ شکل‌گیری‌ سیستم‌ "فرماندهی‌، کنترل‌، ارتباطات‌، رایانه‌ و اطلاعات‌"، زیرساختهای‌ بنیادی‌ و عوامل‌ راه‌اندازی‌ آن‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند و از سویی‌، به‌ توضیح‌ مسئلة‌ ارتباط‌  2 I 4 C  با  GIS  و قابلیتهایی‌ که‌ یک‌ سیستم‌ اطلاعات‌ جغرافیایی‌ توانمند می‌باید دارا باشد پرداخته‌ و مراحل‌ اجرایی‌ شدن‌ یک‌ سیستم‌  2 I 4 C   ، را برشمرده‌اند.

کلیدواژه‌ها