بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ شده‌ تا با بررسی‌ تغییرات‌ اساسی‌ داخلی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ ایجاد شده‌ پس‌از حملة‌ آمریکا به‌افغانستان‌، وتأثیر آن‌ به‌ویژه‌ بر نقش‌ وجایگاه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پرداخته‌ شده‌است‌. از نظر نگارنده‌، حادثة‌ 11 سپتامبر و حملة‌ متعاقب‌ آن‌ به‌ افغانستان‌، منجر به‌ تحولاتی‌ در نقش‌ بازیگران‌، قواعد بازی‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ کشورهای‌ ذی‌نفوذ در صحنه‌ افغانستان‌ شده‌است‌. نویسنده‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ پس‌ از حملة‌ به‌ افغانستان‌، تعداد بازیگران‌ داخلی‌ و خارجی‌ در صحنه‌ افغانستان‌ افزایش‌ یافته‌، اهداف‌، سیاستها و ابزارهای‌ بازیگران‌، ثابت‌ مانده‌، اما نقش‌ آنها دستخوش‌ دگرگونی‌ شده‌است‌ و قواعد جدیدی‌ بر صحنة‌ افغانستان‌ حاکم‌ شده‌است‌ که‌ بازیگران‌ دخیل‌ در بحران‌ افغانستان‌ باید رفتارهای‌ خود را در چارچوب‌ آن‌ تنظیم‌ نمایند.

کلیدواژه‌ها