نگرشی‌ به‌ اعتبارات‌ دفاعی‌ در لایحة‌ بودجة‌ 1382 کشور

نویسنده

چکیده

براساس‌ تعریف‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ 1366، بودجه‌ برنامة‌ مالی‌ دولت‌ است‌ که‌ برای‌ یک‌ سال‌ مالی‌ تهیه‌ می‌شود و حاوی‌ پیش‌بینی‌ درآمدها و سایر منابع‌ تأمین‌ اعتبار، و برآورد هزینه‌ها برای‌ انجام‌ عملیاتی‌ است‌ که‌ منجر به‌ نیل‌ به‌ سیاستها و هدفهای‌ قانونی‌ می‌شود. در این‌ برنامة‌ مالی‌ ـ که‌ در عمل‌، کارکردی‌ بسیار فراتر از قلمروهای‌ مالی‌ می‌یابد ـ سیاستها و هدفها بر سراسر ماده‌واحدة‌ بودجه‌ و تبصره‌های‌ آن‌، پرتو می‌افکنند. به‌ عبارتی‌، ارقام‌ بودجه‌ بیانگر ارجحیت‌ها و اولویتهای‌ حوزة‌ عملکرد دولتی‌، بلکه‌ فراتر از آن‌، حوزة‌ عملکرد کل‌ کشور از دیدگاه‌ برنامه‌ریزان‌ بخش‌ عمومی‌ هستند؛ لذا هرگونه‌ گسست‌ و ناسازگاری‌ احتمالی‌ که‌ درتحلیلی‌ مقایسه‌ای‌، بین‌ ارقامِ تخصیص‌ یافته‌ و اهداف‌ و اولویتهای‌ قانونی‌ مشاهده‌ شود، نارسایی‌ بودجه‌ریزی‌ و در نهایت‌، نارسایی‌ و اختلال‌ در جهت‌دهی‌ حرکت‌ ملی‌ را هشدار می‌دهد.