معرفی‌ مؤسسة‌ کنترل‌ تسلیحات‌ و خلع‌ سلاح‌ (ACDA)

نویسنده

چکیده

اطلاعات‌ مقداری‌ و توصیفی‌، درتحلیل‌ علمی‌ و تصمیم‌سازی‌ خردپذیر، نقشی‌ مهم‌ ایفا می‌کنند. حتی‌ تحلیلگرانی‌ که‌ با پیش‌داوری‌ به‌ سراغ‌ پدیده‌ها می‌روند، برای‌ توجیه‌ تحلیلهای‌ خود به‌ شواهد و آمارها استناد می‌کنند. البته‌ مؤسسات‌ گزارشگر و تولیدکنندة‌ آمارها نیز خود از اهمیت‌ و تأثیر اطلاعاتی‌ که‌ ارائه‌ می‌کنند آگاه‌اند، و لذا در گزارشهای‌ خود لزوماً بی‌طرفانه‌ و صادقانه‌ عمل‌ نمی‌کنند و حداقل‌، تمام‌ حقیقت‌ را نمی‌گویند. مقالة‌ ما درصدد معرفی‌ مؤسسة‌ مهم‌ در قلمرو منبع‌ عمده‌ آمارهای‌ نظامی‌ می‌باشد که‌ در زمینة‌ کنترل‌ تسلیحات‌ و خلع‌ سلاح‌، در سطح‌ بین‌المللی‌، مؤسسه‌ای‌ ردة‌ اول‌ به‌ حساب‌ می‌آید و گزارشهای‌ آن‌ در خصوص‌ تجارت‌ تسلیحات‌ نیز مورد استناد جدی‌ پژوهشگران‌ است‌. البته‌ در توضیح‌ فعالیتهای‌ ACDA ، برخی‌ محورهای‌ عمدة‌ تصمیم‌سازی‌ را که‌ این‌ مؤسسه‌ در آنها دخیل‌ بوده‌ و هست‌ نیز مورد توجه‌ قرار داده‌ایم‌ تا نشان‌ دهیم‌ که‌ چنین‌ مؤسساتی‌ چگونه‌ می‌توانند در روند تحولات‌ استراتژیک‌ جهانی‌، نقشی‌ فعال‌ ایفا کنند.