اطلاعات‌ در جنگ‌ نامتقارن‌ : درسی‌ از یازدهم‌ سپتامبر

نویسنده

چکیده

تحول‌ در جنگهای‌ رخ‌ داده‌ در طول‌ تاریخ‌ تمدنها همواره‌ یکی‌ از عوامل‌ تحول‌ در روابط‌ و تعامل‌ میان‌ ملتها بوده‌است‌. جنگ‌ نامتقارن‌ را شاید بتوان‌ هم‌ ناشی‌ از همه‌ این‌ تحولات‌ و هم‌ پیامد تحول‌ در تقابل‌ میان‌ کشورهای‌ قوی‌ و کشورهای‌ ضعیفتر برشمرد. نقش‌ اطلاعات‌ در جنگها نیز همواره‌ عامل‌ ایجاد برتریهای‌ استراتژیکی‌ و تاکتیکی‌ به‌ شمار می‌آمده‌است‌. روشن‌ است‌ که‌ نقش‌ اطلاعات‌ در این‌ نوع‌ جنگ‌ نیز می‌تواند از مباحث‌ بسیار مهمی‌ باشد که‌ هم‌ در سرنوشت‌ جنگ‌ و هم‌ در تحولات‌ ناشی‌ از آن‌ تأثیرگذار باشد. این‌ مقاله‌ می‌کوشد تا نقش‌ اطلاعات‌ را در جنگ‌ نامتقارن‌ با تأکید بر رویدادی‌ چون‌ یازدهم‌ سپتامبر بررسی‌ کند.