حادثه‌ 11 سپتامبر ؛ جنگ‌ علیه‌ تروریسم‌، و حاکمیت‌ و امنیت‌ دولتها (یک‌ بررسی‌ حقوقی‌)

نویسنده

چکیده

هر حادثة‌ مهم‌، به‌ ویژه‌ با ابعاد جهانی‌، حقوِ بین‌الملل‌ را به‌ چالش‌ می‌کشد. وقایع‌ 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) امریکا، وجدان‌ بیدار جهانیان‌ را درمورد نقش‌ حقوِ بین‌الملل‌ به‌ تأمل‌ واداشت‌. توصیف‌ حقوقی‌ این‌ حوادث‌ و از آن‌رو، نوع‌ واکنش‌ مشروع‌ به‌ آنها و همچنین‌ بررسی‌ وجاهت‌ حقوقی‌ اقدامات‌ دولت‌ امریکا در اعزام‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ افغانستان‌ و برکناری‌ رژیم‌ طالبان‌ و سرانجام‌ تهدید سایر دولتها از سوی‌ آمریکا همگی‌ با ادعای‌ پاسخ‌ به‌ حملات‌ تروریستی‌، موضوعات‌ مورد بررسی‌ مقالة‌ حاضرند. رویکرد میلیتاریستی‌ دولتهای‌ آمریکا، انگلیس‌ و رژیم‌ غاصب‌ صهیونیستی‌ و افزون‌ بر آن‌، توسل‌ دولت‌ هند به‌ مفهوم‌ دفاع‌ در برابر تروریسم‌ برای‌ تحمیل‌ نظرات‌ خود به‌ دولت‌ پاکستان‌ در جهت‌ حل‌ مناقشه‌ دو دولت‌، هم‌اکنون‌ شکل‌گیری‌ رویه‌ای‌ بین‌المللی‌ را به‌ منصة‌ ظهور می‌رساند که‌ براساس‌ آن‌ ممکن‌ است‌ دولتهابتوانند خودسرانه‌ با ابتنا بر مفهوم‌ "دفاع‌ مشروع‌"، ممنوعیت‌ تهدید یا توسل‌ به‌ زور را نادیده‌ انگارند و مخالفتهای‌ داخلی‌ یا تعارضات‌ بین‌المللی‌ خود را به‌ شیوه‌ای‌ قهرآمیز حل‌ کنند. اما آیا در حقوِ بین‌الملل‌ شاهد تکوین‌ چنین‌ رویه‌ای‌ خواهیم‌ بود؟

کلیدواژه‌ها