داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ با بررسی‌ و تقدسه‌ کتاب‌  آشنا می‌شویم‌ که‌ به‌ موضوع‌ ارتباط‌ صلح‌ و دمکراسی‌ پرداخته‌ است‌ و این‌ فرضیه‌ مورد کنکاش‌ قرار گرفته‌ که‌ کشورهای‌ دمکراتیک‌ و لیبرال‌ هرگز با یکدیگر نمی‌جنگند. مترجم‌ در مقدمه‌ خود به‌ ابهامات‌ این‌ فرضیه‌ پرداخته‌ است‌ و تک‌ عاملی‌ کردن‌ رخدادهایی‌ چون‌ صلح‌ و جنگ‌ را رد می‌کند. با بررسی‌ این‌ سه‌ کتاب‌ به‌ سه‌ دیدگاه‌ برمی‌خوریم‌ که‌ عدم‌ اجماع‌ در فرضیه‌ فوِ را نشان‌ می‌دهد به‌ نحوی‌ که‌ اسپنسر ورت‌ بیشترین‌، سالینگن‌ کمترین‌ طرفداری‌ را از فرضیه‌ فوِ کرده‌اند و جان‌ اوئن‌ در بین‌ این‌ دو موضع‌ قرار دارد.

کلیدواژه‌ها