نقد و بررسی‌ حقوقی‌ قانون‌ 1998 ایالات‌ متحده‌ در خصوص‌ اجرای‌ ملی‌ کنوانسیون‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌

نویسنده

چکیده

قانون‌ 21 اکتبر 1998 (29 مهر 1377) ایالات‌ متحده‌ در خصوص‌ اجرای‌ ملی‌ کنوانسیون‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ (که‌ ازاین‌ پس‌ به‌ اختصار "کنوانسیون‌" خوانده‌ می‌شود) در راستای‌ اجرای‌ تعهد مقرر در بند 1 ماده‌ 7 کنوانسیون‌ به‌ تصویب‌ رسید. اجرای‌ ملی‌ کنوانسیون‌ به‌ ویژه‌ از طریق‌ وضع‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ جنبه‌های‌ اداری‌، گمرکی‌، اقتصادی‌، صنعتی‌ و از همه‌ مهمتر، بُعد کیفری‌ تخلف‌ از مفاد آن‌، تکلیفی‌ است‌ که‌ بر ذمه‌ هریک‌ از دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ از جمله‌ کشورما مستقر است‌، ولی‌ ادای‌ آن‌ منوط‌ به‌ رعایت‌ ضوابطی‌ است‌ که‌ در کنوانسیون‌ در این‌ خصوص‌ و یا در مورد سایر مسائل‌ دیگر مقرر شده‌است‌. بنابراین‌، انجام‌ یک‌ یا چند تعهد از مجموع‌ دوازده‌ تعهد کلی‌ مقرر در کنوانسیون‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو به‌ هیچ‌وجه‌ بهانه‌ای‌ برای‌ نقض‌ دیگر مفاد آن‌ به‌ دست‌ نمی‌دهد. این‌ مقاله‌ درپی‌ آن‌ است‌ که‌ مفاد قانون‌ مزبور را از دیدگاه‌ حقوِ بین‌الملل‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ با تکیه‌ بر مفاد کنوانسیون‌ مورد بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ قراردهد و مشخص‌ نماید که‌ آیا قانون‌ مزبور با مفاد کنوانسیون‌ مطابقت‌ دارد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها