مقدمه‌ای‌ بر مدل‌سازی‌ سناریوهای‌ جنگی‌ و ارزیابی‌ آنها مطالعه‌ موردی‌ برای‌ عملیات‌ والفجر 8

نویسنده

چکیده

یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ فرماندهان‌ نظامی‌ در اتاِ جنگ‌، تولید سناریوها   و طرحهای‌ مختلف‌ عملیاتی‌ و ارزیابی‌ نتایج‌ احتمالی‌ آنها برای‌ انجام‌ عملیات‌ است‌. سرعت‌ و دقت‌ در سناریوسازی‌ و ارزیابی‌ سناریوهای‌ مختلف‌ به‌ منظور انتخاب‌ و یافتن‌ بهترین‌ و مناسبترین‌ آنها، در سرانجام‌ و نتیجه‌ هر نبرد، سرنوشت‌ ساز است‌. جنگ‌ تحمیلی‌ و نبردهای‌ انجام‌ شده‌ در دوران‌ دفاع‌ مقدس‌، نشان‌ داده‌ است‌ که‌ یکی‌ از علل‌ موفقیت‌ نیروهای‌ رزمنده‌ ایرانی‌، تولید و انتخاب‌ سناریوهای‌ مناسب‌ بوده‌است‌. در این‌ مقاله‌ چارچوبی‌ جهت‌ سناریوسازی‌ برای‌ یک‌ نبرد واقعی‌ با تکیه‌ بر تجربیات‌ و دانش‌ عملیات‌ والفجر 8 ، در بهمن‌ ماه‌ 1364 و تصرف‌ فاو طراحی‌ شده‌است‌.   نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، اعتبار این‌ فرآیند را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها