جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا

نویسنده

چکیده

در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا منابع‌ متعدد و گسترده‌ای‌ در مورد جنگ‌ آینده‌ وجود دارد که‌ آنها را می‌توان‌ براساس‌ متدلوژی‌ به‌کاربرده‌ شده‌ و یا سطح‌ تحلیل‌ انتخاب‌ شده‌ دسته‌بندی‌ کرد. این‌گونه‌ ادبیات‌ دو نوع‌ متدلوژی‌ (سناریوپردازی‌ و پیش‌بینی‌ آینده‌ براساس‌ تحلیل‌ روندها) را استفاده‌ کرده‌ و در 5 سطح‌ (استراتژی‌ ملی‌، ا ستراتژی‌ دفاعی‌، استراتژی‌ نظامی‌، عملیاتی‌ و تاکتیکی‌) طبقه‌بندی‌ می‌گردند. در این‌ مقاله‌ منابع‌ مختلفی‌ که‌ راجع‌ به‌ جنگ‌ آینده‌ آمریکا وجود دارد مورد بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار گرفته‌ و دیدگاه‌ رسمی‌ منتشر شده‌ توسط‌ ارتش‌ آمریکا (دیدگاه‌ مشترک‌ 2020) تشریح‌ شده‌ آنگاه‌ به‌ جایگاه‌ جنگ‌ نامتقارن‌ در دو سطح‌ خفیف‌ و شدید در استراتژی‌ آیندة‌ آمریکا پرداخته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها