جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ با بررسی‌ دکترین‌ نظامی‌ اسرائیل‌ و تحولات‌ آن‌ بویژه‌ در دهه‌ اخیر، تهدیدات‌ آینده‌ را از نگاه‌ مقامات‌ رژیم‌ اشغالگر قدس‌ مطالعه‌ می‌کند و براین‌ اساس‌ مفهوم‌ جنگ‌ آینده‌ از نظر عوامل‌ مختلف‌ زمانی‌، مکانی‌، فنی‌، شیوه‌ جنگیدن‌ و طرفهای‌ رویارو مطرح‌ می‌شود. فرض‌ اساسی‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ به‌ موازات‌ نبود یک‌ جایگاه‌ حقوقی‌ و مشروع‌ سرزمینی‌ برای‌ چنین‌ پدیده‌ شومی‌، تصویر یک‌ جنگ‌ آینده‌ برای‌ حاکمان‌ این‌ رژیم‌ بسیار حادّ و حساس‌ است‌ و از این‌ رو، به‌ هر نحو ممکن‌ همواره‌ می‌کوشند تا پیش‌ از رسیدن‌ چنان‌ وضعیتی‌ باایجاد یک‌ جنگ‌ از آن‌ جلوگیری‌ کنند.

کلیدواژه‌ها