جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌

نویسنده

چکیده

تحولات‌ در عرصه‌های‌ گوناگون‌ به‌ عرصه‌ جنگها نیز کشیده‌ شده‌است‌. جنگ‌ اطلاعاتی‌ یکی‌ از این‌ پیامدهاست‌. تکنولوژی‌ اطلاعات‌ که‌ حضور و ظهورش‌ به‌ حدود دو دهه‌ بازمی‌گردد با سرعتی‌ بیش‌ از تصور ما حوزه‌های‌ متفاوت‌ بشری‌ را متحول‌ ساخت‌. سیستمهای‌ دفاعی‌، طراحیهای‌ استراتژیک‌، شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ همه‌ و همه‌ سخت‌ تحت‌ تأثیر این‌ دگرگونیها قرار گرفتند. رهیافتهای‌ نوین‌ این‌ جنگ‌، حوزه‌های‌ درگیری‌ و کشمکشهای‌، شیوه‌های‌ تاکتیکی‌ و عملیاتی‌ رزمندگان‌ این‌ نوع‌ جنگها، ادبیات‌ وسیعی‌ را در جهان‌ شکل‌ داده‌ و در دسترس‌ پژوهشگران‌ قرار می‌دهد. مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ برخی‌ از زوایای‌ این‌ نوع‌ جنگ‌ پرداخته‌ و کوشیده‌است‌ تا بعضی‌ از ویژگیهای‌ این‌ نبرد و قلمروهای‌ منازعاتی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ بکشد.

کلیدواژه‌ها