بحران‌ چچن‌ از دیدگاه‌ حقوِق بین‌الملل‌

نویسنده

چکیده

رفتار و عملکرد دولتها در بحرانهای‌ داخلی‌ یا بین‌المللی‌ از جنبه‌های‌ گوناگونی‌ می‌تواند مورد بحث‌ و مطالعه‌ قرار گیرد. این‌ مقاله‌ برآن‌ است‌ که‌ ضمن‌ اشاره‌ مختصری‌ به‌ ریشه‌ بحران‌ چچن‌، رفتار دولت‌ روسیه‌ را از جنبه‌های‌ حقوقی‌ مطالعه‌ کند و از رهگذر آن‌، به‌ این‌ نتیجه‌ برسد که‌ در شرایط‌ فعلی‌ دولتها دربرخورد با بحرانهای‌ داخلی‌ با چه‌ محدودیتها و تهدیدهایی‌ (از نظر حقوقی‌) روبه‌رو هستند و عملکرد آنان‌ چگونه‌ ممکن‌ است‌ با واکنش‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ مواجه‌ شود.

کلیدواژه‌ها