نقش‌ سازمان‌ امنیت‌ و همکاری‌ اروپا در آسیای‌ مرکزی‌

نویسنده

چکیده

بعداز فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ و پایان‌ جنگ‌ سرد، منطقه‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز مورد توجه‌ آمریکا و اتحادیه‌ اروپا قرارگرفت‌. آنها سعی‌ دارند کمربند امنیتی‌ خود را تا آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز گسترش‌ دهند و مرزهای‌ موجود بین‌ آسیا و اروپا را برچینند. از آنجا که‌ این‌ کشورها سنخیت‌ چندانی‌ با اروپا ندارند، سازمان‌ امنیت‌ و همکاری‌ اروپا تلاش‌ می‌کند احترام‌ به‌ حقوِ بشر، پلورالیسم‌ سیاسی‌ و دولت‌ قانونی‌ را در این‌ کشورها نهادینه‌ سازند. لذا آموزش‌ کشورهای‌ تازه‌ پذیرفته‌ شده‌ در سازمان‌ امنیت‌ و همکاری‌ اروپا، دمکراتیزه‌ کردن‌ و ایجاد ثبات‌ در منطقه‌ از جمله‌ استراتژیهای‌ اوراسیایی‌ سازمان‌ امنیت‌ و همکاری‌ اروپاست‌.

کلیدواژه‌ها