حقوِق بشردوستانة‌ بین‌المللی‌ واشغال‌ سرزمینهای‌ ایران‌ درجنگ‌ تحمیلی‌

نویسنده

چکیده

با تجاوز عراِ به‌ ایران‌ و اشغال‌ مناطق‌ مرزی‌ ایران‌ از سوی‌ نیروهای‌ رژیم‌ بعث‌، حقوِ بشردوستانة‌ بین‌المللی‌ به‌ شدیدترین‌ وجه‌ ممکن‌ نقض‌ گردید، زیرا نیروهای‌ عراقی‌ از ارتکاب‌ هیچ‌ جنایت‌ جنگی‌ فروگذار نکردند. بررسی‌ عملکرد نیروهای‌ رژیم‌ جنگ‌افروز عراِ در مناطق‌ اشغالی‌ در پرتو حقوِ بشردوستانة‌ بین‌المللی‌ محور بحث‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها