طرح‌ امریکا برای‌ سرنگونی‌ حکومت‌ عراق : عوامل‌ و واکنشها

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ به‌ آخرین‌ تحولات‌ در سیاست‌ خارجی‌ امریکا در قبال‌ دولت‌ عراِ و "طرح‌ سرنگونی‌" حکومت‌ صدام‌حسین‌، ابهامات‌ موجود در آن‌ و دلایل‌ واقعی‌ اتخاذ سیاست‌ مذکور و نیز مشکلات‌ موجود در برنامه‌های‌ پیشین‌ امریکا تحت‌ عنوان‌ "سیاست‌ مهار" پرداخته‌ شده‌است‌. همچنین‌ واکنشهایی‌ که‌ در سطح‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ نسبت‌ به‌ این‌ سیاست‌ صورت‌ گرفته‌ و تأثیرات‌ احتمالی‌ این‌ واکنشها بر اقدامات‌ آمریکا بیان‌ شده‌ و بویژه‌ علل‌ عدم‌ همکاری‌ بسیاری‌ از کشورها و نگرانیهایی‌ که‌ در سطح‌ منطقه‌ در این‌ ارتباط‌ وجود دارد، مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. مطلب‌ دیگر، اهمیت‌ عراِ و جایگاه‌ آن‌ کشور در اولویتهای‌ سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، و نگاه‌ ایران‌ به‌ طرح‌ سرنگونی‌ حکومت‌ عراِ از طرف‌ امریکا می‌باشد. از نظر نگارنده‌، طرح‌ مذکور عمدتاً در راستای‌ تداوم‌ فشارهای‌ دولت‌ امریکا به‌ عراِ و موجه‌ جلوه‌ دادن‌ حضور نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ در منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ قراردارد، و امکان‌ موفقیت‌ آن‌ با توجه‌ به‌ عدم‌ همکاری‌ کشورهای‌ جهان‌ و منطقه‌ و نیز گروههای‌ معارض‌ عراقی‌ بسیار اندک‌ خواهدبود. موضع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز آن‌ است‌ که‌ این‌ روند به‌ نفع‌ مردم‌ عراِ و کشورهای‌ منطقه‌ نیست‌ و بایستی‌ اینگونه‌ مسائل‌، در سطح‌ منطقه‌ای‌ و داخلی‌ کشورها و به‌ دور از حضور و نفوذ قدرتهای‌ خارجی‌ حل‌ و فصل‌ شود.

کلیدواژه‌ها