استراتژی‌ آمریکا و آینده‌ عراق

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ استراتژی‌ امریکا را در سه‌ سطح‌ داخلی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ در ارتباط‌ با عراِ مورد کندوکاو قرار داده‌است‌. با بحث‌ در مورد تاریخچه‌ای‌ از روابط‌ واشنگتن‌ و بغداد، در دوره‌ جنگ‌ سرد، و اشغال‌ کویت‌ به‌ عنوان‌ مهر خاتمه‌ای‌ بر آن‌ روابط‌، راهکارهای‌ مختلف‌ امریکا پس‌ از آزادی‌ کویت‌، شامل‌ مهار همه‌جانبه‌، مهار خفیف‌، بازدارندگی‌، حمله‌ و اشغال‌ و بالاخره‌ سرنگونی‌ مطرح‌ شده‌است‌. همچنین‌ با عنایت‌ به‌ احساس‌ تهدیدی‌ که‌ امریکا از جانب‌ دولت‌ عراِ دارد، به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ خاص‌ امریکا در ارتباط‌ با آینده‌ آن‌ کشور می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها