دکترین‌ عملیاتی‌ مداخله‌

نویسنده

چکیده

مقاله‌ حاضر تلاش‌ دارد اصول‌ کلی‌ راهنمای‌ عملیات‌ مداخله‌ آمریکا در کشورهای‌ دیگر و بویژه‌ در مقابله‌ با جنبشهای‌ مردمی‌ را تدوین‌ کند. این‌ مقاله‌ اصرار دارد که‌ آمریکا به‌ جای‌ مقابله‌ با حرکتهای‌ انقلابی‌ و جریانهای‌ چریکی‌ در مراحل‌ اولیه‌، باید اجازه‌ دهد این‌ جریانها پس‌ از پیروزی‌ مستقر شوند و آنگاه‌ به‌ مقابله‌ با آن‌ بپردازد و اجازه‌ تبدیل‌ شدن‌ آن‌ به‌ حکومتی‌ موفق‌ و پایدار را ندهد و این‌ مقابله‌ باید با استفاده‌ از آمادگیهای‌ قبلی‌، بسیار قاطع‌ و در مدت‌ زمانی‌ بسیار محدود به‌ نتیجه‌ برسد و نیروهای‌ آمریکایی‌ در اسرع‌ وقت‌ از منطقه‌ خارج‌ شوند.

کلیدواژه‌ها