همکاری جهانی از طریق تبادل فن آوری هسته ای جهت اهداف مسالمت آمیز

نویسنده

چکیده

موضوع این مقاله، شناسایی محدودیتهای موجود در توسعه همکاری بین المللی جهت استفاده مسالمت آمیز ار انرژی هسته ای است. مؤلف در این مقاله تحقیقاتی تلاش دارد که از همکاری جهانی در مورد کاربردهای مسالمت آمیز انرژی هسته ای، موفقیتها و شکستهای این زمینه تصویری واقعی ارائه دهد. ابتدا یک بررسی تاریخی از وقایع به عمل می آید و سپس از نکات مهم جنبه های فن آوری و بویژه تخصصی، بررسی مختصری انجام خواهد شد و سرانجام بر مبنای برخی اصول، چند پیشنهاد جهت بهبود همکاریهای منطقه ای و بین المللی ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها