مروری بر روند کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره سلاحهای بیولوژیک و بایدها و نبایدهای بیولوژی

نویسنده

چکیده

به کارگیری سلاحهای بیولوژیک، یکی از ابزارهای وحشتناک مخاصمات مسلحانه گذشته و تهدیدی جدی در مناقشات آینده محسوب شده اند. از سوی دیگر تحقیقات و فن آوری بیوتکنولوژی در رشد و توسعه کشورها، بویژه کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی دارند.این ویژگی دوگانه خود به سلاحی علیه برخی دولتها بدل شده است. نویسنده با توجه به این موضوع، سعی کرده است اسناد بین المللی موجود را در پرتو نیازهای کشورهای در حال رشد مورد بحث و بررسی قرار دهد و برای آینده نیز راهکارهایی ارائه کند.

کلیدواژه‌ها