ابعاد نرم‌افزاری‌ امنیت‌ ملی‌ : مشروعیت‌ ، انسجام‌ و ظرفیت‌ سیستم‌ سیاسی‌

نویسنده

چکیده

موضوع‌ اصلی‌ مقاله‌ گریز از نگرش‌ واقعگرایی‌ نسبت‌ به‌ مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ و ورود به‌ ابعاد  و جنبه‌های‌ نوینی‌ از آن‌ است‌. نویسنده‌ در تلاش‌ است‌ تا با ارائه‌ یک‌ تقسیم‌بندی‌ از مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌، ابعاد نرم‌افزاری‌ آنرا که‌ کمتر مورد توجه‌ واقعگرایان‌ قرار گرفته‌ است‌ مورد بررسی‌ قرار دهد. این‌ بعد از امنیت‌ در نظر نویسنده‌ عبارتند از مشروعیت‌ ، یکپارچگی‌ و ظرفیت‌ سیستم‌ سیاسی‌. چارچوب‌ بحث‌ در واقع‌ برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ سه‌ ویژگی‌ فوِ از مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ است‌. نهایتاً نویسنده‌برحسب‌ جنبه‌های‌فوِ مبادرت‌ به‌ارائه‌ یک‌ سنخ‌ شناسی‌ ازامنیت‌ ملی‌ درجهان‌ سوم‌ می‌نماید.

کلیدواژه‌ها