ملاحظات‌ امنیتی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ در شهرک‌سازی‌ یهودی‌

نویسنده

چکیده

مسئله‌ شهرک‌ سازی‌ همواره‌ یکی‌ از محورهای‌ مهم‌ در مجموعة‌ استراتژیها و سیاست‌گذاریهای‌ دولت‌ صهیونیستی‌ بوده‌ است‌. برای‌ اسرائیلیها امنیت‌ ،حاکمیت‌ و شهرک‌سازی‌ مترادف‌ گشته‌ و در مراحل‌ مختلف‌ شکل‌ گیری‌ ،توسعه‌ و تداوم‌ شهرک‌ سازی‌، ملاحظات‌ امنیتی‌ ناظر بر این‌ سیاستها بوده‌ است‌. چارچوب‌ بحث‌ در مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ این‌ دو مقوله‌ که‌ حجم‌ عظیمی‌ از استراتژی‌ ملی‌ این‌ رژیم‌ است‌ ،می‌پردازیم‌.

کلیدواژه‌ها