مخارج‌ دفاعی‌ ترکیه‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ ، به‌ بررسی‌ هزینه‌های‌ نظامی‌ ترکیه‌ می‌پردازد.در بخش‌ اول‌ مقاله‌، به‌ اختصار بافت‌ اقتصادی‌، نیروهای‌ مسلح‌، صنعت‌ دفاع‌، نوسازی‌ و روند مخارج‌ دفاعی‌ ترکیه‌ ارایه‌ میشود. در بخش‌ بعد، برارتباط‌ میان‌ مخارج‌ دفاعی‌ و رشد اقتصادی‌، متمرکز میشویم‌. از نظر اقتصاد سنجی‌، اثر مخارج‌ دفاعی‌ بر رشد اقتصادی‌، با استفاده‌ از یک‌ الگوی‌ طرف‌ عرضه‌، برآورد شده‌است‌. در این‌ مرحله‌، هم‌ پیامدهای‌ بیرونی‌،  و هم‌ اثر اندازه‌ مخارج‌ دفاعی‌ را برآورد کرده‌ایم‌. نتایج‌ این‌ بررسی‌ نشان‌ میدهد که‌ در ترکیه‌، مخارج‌ دفاعی‌، موجب‌ انگیزش‌ رشد اقتصادی‌ میشود. در حالیکه‌، پیامدهای‌ بیرونی‌ بخش‌ دفاع‌ بر دیگر بخشهای‌ اقتصاد، برای‌ کشور ترکیه‌، منفی‌ بوده‌است‌.

کلیدواژه‌ها