ستیزه‌های قومی و تأثیر آن بر جامعه بین المللی1

نویسنده

چکیده

امروزه  بحث ستیزه‌های قومی و تأثیرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن در ابعاد ملی و بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانکه به عنوان یکی از الویتهای تحقیقاتی برای سازمان یونسکو و کشورهای گوناگونی که بنحوی در معرض این پدیده هستند قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها