پیامدهای بحران افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

تاریخ روابط متقابل دو کشور ایران و افغانستان، همواره از فراز و فرودهای فراوانی برخوردار بوده است. در این رابطه بحران کنونی در افغانستان که به دلیل اشغال نظامی این کشور توسط شوروری (سابق) آغاز شد و در طول حیات خود در دو دهه گذشته مقاطع گوناگونی را پشت سر گذاشته است، پیامدهای گوناگونی را متوجه منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران ساخته است. با توجه به این نکته مهم که بحران مذکور، عملاً به صحنه تقابل سیاستهای منطقه‌ای و جهانی کشورهای ذینفع تبدیل شده است، تبعات امنیتی موردنظر بیش از گذشته شایسته توجه و بررسی می باشد. در این مقاله ضمن تأملی کوتاه بر ابعاد نظری شاخص‌های امنیت ملی در جهان سوم، و با عنایت نظری کلی بر مقاطع بحران مزبور، تبعات این بحران بر ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تحقیق قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها