مسائل اساسی سیاست تکنولوژی دفاعی در جهان سوم

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر در پی توضیح ویژگیهای خاص سیاست تکنولوژی دفاعی در کشورهای جهان سوم است. برای این کار، ساختار مطالب بر اساس یافتن جواب برای دو سؤال اصلی تنظیم شده است: جهان سومیها چه نوع سلاحی را باید تهیه کنند؛ این سلاحها را چگونه باید تهیه کنند. بر این اساس، مقاله ابتدا به سؤال اول پرداخته و تفاوتهای بین جواب جهان سومی را با جوابی که کشورهای پیشرفتة صنعتی به این سؤال می‌دهند بررسی می‌کند؛ آنگاه به سؤال دوم و جوابهای آن در همین محیط می‌پردازد و در پایان، با ارائه خطوط کلی پیشنهادی برای سیاستگذاری در این زمینه خاتمه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها