تأملی بر مواضع شورای امنیت در برابر تجاوز عراق به ایران و کویت

نویسنده

چکیده

زمانی طولانی به پایان قرن بیستم باقی نمانده است، قرنی که وقوع دو جنگ خونبار جهانی در آن، مسئولیت اصلی حفظ و بازگرداندن صلح و امنیت جهانی را در کف رکن اجرایی سازمان ملل متحد ? شورای امنیت ? قرار داد. نقاط تیره و تار در پروندة قطور شورای امنیت بسیار است که آنچه بیش از همه جای تأمل دارد سنجش و ریشه‌یابی مواضع بسیار متفاوتی است که شورای امنیت در برابر تجاوز رژیم بعث عراف به ایران (31 شهریور ماه 1359) و کویت (12 مردادماه 1369) اتخاذ کرده است.

کلیدواژه‌ها