سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در مورد جنگ‌ تحمیلی‌

نویسنده

چکیده

خلیج‌ فارس‌ به‌ عنوان‌«سیستم‌ تابع‌ نظام‌ بین‌الملل‌،همواره‌ مورد توجه‌ قدرتهای‌ جهانی‌ قرار داشته‌ است‌. وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌درایران‌به‌عنوان‌پدیده‌ای‌منحصربفرد در میان‌ انقلابهای‌ جهان‌سومی‌ که‌ نوک‌ پیکان‌ آرمانها و اهداف‌ ملی‌ خود را به‌ سوی‌«معارضه‌ای‌ عمیق‌»با سیاستهای‌ غرب‌ به‌ رهبری‌ آمریکا در سطح‌منطقه‌،نشانه‌ رفته‌بود،به‌ناچارصحنة‌جدیدی‌ازبحرانهای‌منطقه‌ای‌ را در پیش‌ روی‌ دولتمردان‌ آمریکا ترسیم‌ می‌کرد. وجود چنین‌ شرایط‌ مخاصمه‌آمیزی‌ میان‌ دو کشور،دولت‌ آمریکا را به‌ سوی‌ تحریک‌ رژیم‌ بعثی‌ عراِ برای‌ آغاز تهاجم‌ به‌ ایران‌ و متعاقب‌ آن‌،طراحی‌ و اعمال‌ حمایتهای‌ همه‌ جانبه‌ از این‌ کشور بر علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ هدایت‌ کرد.بدین‌ ترتیب‌ یکی‌ از ابعاد مهم‌ مقطع‌ هشت‌ ساله‌ دفاع‌ مقدس‌،نقش‌ سیستم‌ بین‌الملل‌ بویژه‌ آمریکا در فرایند شکل‌گیری‌ و تداوم‌ این‌ جنگ‌ بر علیه‌ آرمانهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌.

کلیدواژه‌ها