شروع‌ جنگ‌ عراق علیه‌ ایران‌ از نگاه‌ «توسعه‌ سیاسی‌»

نویسنده

چکیده

چکیده‌ این‌ مقاله‌ به‌ چگونگی‌ بحران‌های‌ داخلی‌ کشور عراِ بویژه‌ بحران‌ هویت‌ و ملیت‌ در چارچوب‌ عدم‌ توسعه‌ سیاسی‌ پرداخته‌ و تأثیر آنها را در رفتارهای‌ سیاست‌ خارجی‌ و آغاز جنگ‌ تحمیلی‌ از سوی‌ بغداد مورد مطالعه‌ قرار داده‌ است‌. مباحث‌ نظری‌ توسعه‌ سیاسی‌، آثار بحران‌های‌ توسعه‌ سیاسی‌ بررفتارهای‌ خارجی‌، تاریخچه‌ای‌ از تحولات‌ عراِ و شرائط‌ موثر بر تصمیم‌ صدام‌ برای‌ آغاز جنگ‌ از موضوعات‌ مورد بحث‌ هستند.

کلیدواژه‌ها