خطوط‌ برجسته‌ تفکر استراتژیک‌ نوین‌ اسرائیل‌

نویسنده

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ تغییرات‌ در محیط‌ بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ و پیشامدهای‌ داخلی‌ در اسرائیل‌ که‌ بر تفکر استراتژیک‌ اخیر اسرائیل‌ تأثیر گذارده‌، میپردازد. نویسنده‌ سپس‌ در بیان‌ تحولات‌ داخلی‌ اسرائیل‌ که‌ باعث‌ ایجاد زمینه‌ای‌ برای‌ این‌ تفکر نوین‌ شده‌ به‌ مواردی‌ از جمله‌ تغییر در ایده‌ رهبران‌ نسل‌ جوانتر اسرائیل‌، کاهش‌ اهمیت‌ قدرت‌ نظامی‌، افت‌ منزلت‌ اجتماعی‌ نیروی‌ دفاعی‌ اسرائیل‌ در درون‌ این‌ کشور، افزایش‌ حساسیت‌ به‌ تعداد تلفات‌، اهمیت‌ یافتن‌ عوامل‌ قانونی‌ و مهمتر از هم‌ خستگی‌ عمومی‌ از درگیری‌ بلندمدت‌ و کاهش‌ تمایل‌ جوانان‌ اسرائیلی‌ برای‌ خدمت‌ در نیروی‌ دفاعی‌ اسرائیل‌ اشاره‌ میکند و میگوید که‌ این‌ عوامل‌ باعث‌ گردیده‌ نظریه‌ خود اتکایی‌ کم‌ اهمیت‌ شده‌ و یک‌ رهیافت‌ منطقه‌ای‌ در حال‌ جایگزین‌ شدن‌ باشد که‌ در آن‌ توسعه‌ و امنیت‌ خاورمیانه‌ای‌ ـ که‌ در برگیرنده‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ کنترل‌ تسلیحات‌، عدم‌ تجاوز، همکاری‌ اقتصادی‌ منطقه‌ای‌ وـ یک‌ چشم‌انداز امنیتی‌ جامع‌ برای‌ اسرائیل‌ فراهم‌ می‌آورد.

کلیدواژه‌ها