تحلیل‌ رفتار اسرائیل‌ در برابر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

نویسنده

چکیده

پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ روابط‌ ایران‌ و اسرائیل‌ کاملا" دگرگون‌ گردید و از یک‌ رابطة‌ صمیمانه‌ رابطه‌ای‌ خصمانه‌ تبدیل‌ شد. این‌ مقاله‌ ضمن‌ بررسی‌ این‌ دگرگونی‌ می‌کوشد با بررسی‌ ماهیت‌ دولت‌ و نظام‌ سیاسی‌ در اسرائیل‌ و توان‌ و قابلیت‌ نظامی‌ آن‌ کشور، تأثیرات‌ موارد فوِ بر امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ اسلامی‌ ایران‌ و نوع‌ تهدیدات‌ اسرائیل‌ را موردارزیابی‌وتجزیه‌وتحلیل‌قراردهددراین‌رابطه‌تهدیدات‌فرهنگی‌،نظامی‌،اقتصادی‌ و سیاسی‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها