دو دیدگاه‌ در تحلیل‌ روابط‌ آمریکا و اسرائیل‌

نویسنده

چکیده

شناخت‌ الگوی‌ حاکم‌ بر روابط‌ آمریکا و اسرائیل‌، موضوعی‌ است‌ که‌ همواره‌ مورد توجه‌ محققان‌ و سیاستمداران‌ بویژه‌ در منطقة‌ خاورمیانه‌ بوده‌ است‌. ویژگی‌ این‌ روابط‌ بگونه‌ای‌ است‌ که‌ شاید میان‌ هیچ‌ دو کشور دیگری‌ در جهان‌، چنین‌ مناسبات‌ ویژه‌ای‌ وجود ندارد. و این‌ پیوند شوم‌، خاصه‌ از جهت‌ تهدیدی‌ که‌ برای‌ اهداف‌ و منافع‌ ملی‌ کشورمان‌ بصورت‌ عملی‌ در بردارد، جایگاه‌ مهمی‌ را در مطالعات‌ دفاعی‌ استراتژیک‌ به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها