کارکردهای‌ استراتژیک‌ کمک‌ آمریکا به‌ اسرائیل‌

نویسنده

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ کمک‌های‌ امریکا به‌ اسرائیل‌ می‌پردازد و اشاره‌ می‌کند که‌ تاکنون‌ هیچ‌ کشوری‌ به‌ اندازه‌ اسرائیل‌ از کمک‌های‌ آمریکا استفاده‌ نکرده‌ است‌ در ادامه‌ ماهیت‌ و میزان‌ کمک‌ آمریکا به‌ اسرائیل‌، ریشه‌های‌ استراتژیک‌ این‌ کمک‌ها و چگونگی‌ تأثیرپذیری‌ از نظم‌ در حال‌ تغییر جهانی‌، سیاست‌ کمک‌ دولت‌ کلینتون‌، و عناصر و اجزای‌ نظامی‌ آن‌ کمکها و تأثیر آن‌ را بر اسرائیل‌، مجادلات‌ درونی‌ اسرائیل‌ و آمریکا و تأثیر این‌ کمکها را برروند صلح‌ خاورمیانه‌ را مورد مطالعه‌ و بررسی‌ قرار می‌دهد. مقاله‌ بیان‌ می‌نماید که‌ هدف‌ آمریکا از کمک‌ به‌ اسرائیل‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ استراتژیک‌خودمی‌باشدودر حقیقت‌ آمریکا برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ خود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در اسرائیل‌ نموده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها