حقوِق جنگ‌ دریایی‌ و تحولات‌ جدید

نویسنده

چکیده

جنگ‌ دریایی‌ بخش‌ مهمی‌ از جنگهای‌ معاصر به‌ ویژه‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ را تشکیل‌ می‌دهد و حقوِ جنگ‌ دریایی‌ از عرصه‌های‌ حقوِ بین‌الملل‌ است‌ که‌ به‌ لحاظ‌ ماهیت‌ قواعد و نوع‌ منافع‌ و مصالح‌ مربوط‌ از اهمیت‌ بسزایی‌ برای‌ جامعه‌ جهانی‌ برخوردار است‌ اما به‌ نظر می‌رسد در عرصه‌ها و محورهایی‌ نه‌ چندان‌ کم‌ اهمیت‌ به‌ موازات‌ تحولات‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ پیش‌ نرفته‌ است‌. این‌ مقاله‌ گامی‌ است‌ کوچک‌ در به‌ تصویر کشیدن‌ آن‌ عرصه‌ها و تلاشی‌ است‌ برای‌ توسعه‌ و گسترش‌ اصول‌ و قواعدحقوقی‌ موجود به‌ محورهایی‌ که‌ هنوز مستقیماً مورد توجه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ قرار نگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها