امنیت‌ ملی‌ و فروش‌ تصاویر جدید ماهواره‌ای‌

نویسنده

چکیده

پدیدة‌ سنجش‌ از دور بعنوان‌ یکی‌ از ابزار جنگی‌ بین‌امریکا و شوروی‌ در جنگ‌ سرد آغاز شد. از اوائل‌ دهه‌ 1970 کاربردهای‌ غیر نظامی‌ این‌ تکنولوژی‌ پیشرفته‌ باعث‌ جلب‌ توجه‌ گروههای‌ مختلف‌ سیاسی‌ به‌ عواقب‌ امنیتی‌ فروش‌ تجاری‌ تصویرهای‌ دقیق‌ ماهواره‌ای‌ شد. نویسنده‌ مقاله‌ براین‌ عقیده‌ است‌ که‌ مطالعات‌ دقیقی‌ باید بر سئولات‌ مربوط‌ به‌ توانائیهای‌ فنی‌ و جوانب‌ سیاسی‌ در این‌ پدیده‌ انجام‌ شود. در این‌ مقاله‌ بعضی‌ از نکات‌ مربوط‌ به‌ تقویت‌ امنیت‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، اثرات‌ ماهواره‌ها در برنامه‌ریزی‌ دفاعی‌ و لزوم‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ تصاویر ماهواره‌ای‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها