علل‌ تهاجم‌ و توقف‌ اولیه‌ عراِق: بررسی‌ نظریه‌های‌ موجود

نویسنده

چکیده

تحقق‌ پیروزی‌ عراِ در جنگ‌ هشت‌ ساله‌ علیه‌ ایران‌ می‌توانست‌ نه‌ تنها جغرافیای‌ سیاسی‌ منطقه‌ بلکه‌ نظام‌ اسلامی‌ ایران‌ را در معرض‌ خطر قرار دهد. سؤال‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ این‌ است‌ که‌ عواملی‌ که‌ منجر به‌ ناکامی‌ عراِ در جنگ‌ شد چیست‌؟در پاسخ‌ نظریه‌های‌ مختلفی‌ از جمله‌ نظریه‌ اسیران‌ عراقی‌ ، رژیم‌ عراِ،کارشناسان‌ و محققان‌ و نظریه‌ سپاه‌ مطرح‌ شده‌ است‌. نویسنده‌ نتیجه‌گیری‌ می‌کند،از مهمترین‌ مسائلی‌ که‌ منجر به‌ شکست‌ صدام‌ شد می‌توان‌ از محاسبات‌ استراتژیک‌ غلط‌ و آرزوهای‌ محال‌ و برخوردار نبودن‌ از عمق‌ استراتژیک‌ ، ترکیب‌ سنی‌ ـ شیعه‌ در ارتش‌ و عدم‌ آموزش‌ کافی‌ ارتش‌ صدام‌ نام‌ برد.

کلیدواژه‌ها