نگرشی‌ جدید به‌ استراتژی‌ عراِق در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ نویسنده‌ با دیدگاهی‌ جدید، استراتژی‌ عراِ را قبل‌ و بعد از جنگ‌ خلیج‌فارس‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهد. وی‌ تلاش‌ نموده‌ که‌ با توجه‌ به‌ جوانب‌ مختلف‌ جنگ‌، استراتژی‌ عراِ را تبیین‌ نماید. بحث‌ اساسی‌ این‌ مقاله‌ آن‌ است‌ که‌ عراِ به‌ هیچ‌وجه‌ مایل‌ به‌ درگیر شدن‌ در یک‌ جنگ‌ با قدرتهای‌ بزرگ‌ نبود و تمام‌ برنامه‌ریزیهای‌ خود را بر این‌ راستا سامان‌ داده‌ بود و اقدامات‌ عراِ در چارچوب‌ این‌ استراتژی‌ معنی‌ پیدا می‌کند. مقاله‌ همچنین‌ به‌ تلاشهای‌ دیپلماتیک‌ و اقدامات‌ ویژه‌ عراِ در جنگ‌ و پیامدهای‌ بعدی‌ آن‌ نیز اشاره‌ می‌کند. مقاله‌ به‌ علت‌ دارا بودن‌ دیدگاهی‌ جدید می‌تواند مباحث‌ جدیدی‌ را ارائه‌ نماید.

کلیدواژه‌ها