بررسی‌ تطبیقی‌ فرآیند تأمین‌ تسلیحات‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ ضمن‌ ترسیم‌ روشن‌ نحوه‌ و جریان‌ تولید یا واردات‌ تسلیحات‌ در کشورهای‌ بزرگ‌ صنعتی‌ و همچنین‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، تصوری‌ نظام‌ یافته‌ و کاربردی‌ بصورت‌ مقایسه‌ای‌ برای‌ خواننده‌ فراهم‌ گردد تا مبنایی‌ برای‌ تحلیل‌ عملی‌ فرآیند موجود در جهان‌ و همچنین‌ کشورمان‌ باشد. در این‌ زمینه‌ نخست‌، فرآیند تأمین‌ تسلیحات‌ در امریکا و اروپای‌ غربی‌ ـ شامل‌ آلمان‌، انگلستان‌ و فرانسه‌ ـ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و آنگاه‌ به‌ این‌ فرآیند در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. در آخر نیز با توجه‌ به‌ اهمیت‌ عنصر زمان‌ در تدارک‌ تسلیحات‌ بویژه‌ در شرایط‌ بحرانی‌، ارتباط‌ بین‌ تخصیص‌ منابع‌ و زمان‌ تأمین‌ جنگ‌افزار بررسی‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها