نیروی نظامی در دوره پس از جنگ سرد(افسانه یک تغییر)

نویسنده

چکیده

این مقاله برآنست تا دیدگاهی را نقد کند که، سودمندی نیروی نظامی را در دوره جدید نظام بین المللی در حال کاهش می داند و به منسوخ شدن جنگ در روابط بین الملل باور دارد. نگارنده بر این پندار است که هنوز هم جنگ یکی از آخرین مراحل رفتاری کشورها برای حل مشکلات آنهاست و اگر در برخی مناطق استفاده از نیروی نظامی کاهش یافته، نه به خاطر کاهش اهمیت آن، بلکه به دلیل پذیرش سودمند نیروی انتظامی و ویژگیهای بازدارنده آن است. وی برای این استدلال خود به ارائه مواردی چون منازعات داخلی و مداخلات بشردوستانه، و مسائلی از قبیل انتقالات جمعیتی، مسائل محیطی و جغرافیایی، انتقال تسلیحات، مواد مخدر، تروریسم، گسترش جنگ افزارهای هسته ای و تلاش برای کنترل منابع اقتصادی می پردازد.

کلیدواژه‌ها