جنگ خلیج فارس: پیامدهای تکنولوژیکی و سازمانی

نویسنده

چکیده

جنگ خلیج فارس، شواهد قطعی چندانی درباره کارآیی تسلیحات مدرن در نبرد ارائه نکرده است. این مقاله در پی مشخص کردن تأثیرات سازمانی و تکنولوژی این جنگ است و چنین نتیجه می گیرد که جنگ خلیج فارس به دلائل متعددی که در این مقاله آمده است دارای ویژگیهای خاصی بوده که قابل تعمیم به موارد دیگر نمی باشد، و بنابراین درسهای رزمی برگرفته از این نبرد بسیار کم است. این بدان معنی است که نمی توان با تکیه بر تجربیات این جنگ، موفقیتهای مشابهی را برای نیروهای آمریکایی در جنگهای آینده پیش بینی کرد و جنگهای آتی از نوع جنگ خلیج فارس نیست.

کلیدواژه‌ها