دوران پس از جنگ سرد و معمای امنیت در خلیج فارس

نویسنده

چکیده

دوران های گذرا در نظام بین الملل همواره با نوعی ابهام، اضطراب و مخاطرات امنیتی همراه است. به هر اندازه میزان سیالیّت نظام بین الملل بیشتر باشد، و یا اینکه میزان تأثیرگذاری قدرت های فائقه مرکزی برای ایجاد نظم رفتاری محدود و متنوع باشد، ابهام و گسستگی بیشتری را در سیستم های امنیت منطقه ای شاهد خواهیم بود. می توان با تأکید بر توضیح بالا، نمودهای عینی تری را در مورد سیستم امنیت منطقه ای در خلیج فارس مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها