توسعه نظامی در مقابل توسعة اجتماعی:ابعاد اثباتی وهنجاری

نویسنده

چکیده

مقالةحاضر ،ترجمه فصلی مستقل از کتاب تولید تسلیحات در کشورهای در حال توسعه می باشد. تا کنون ادبیات بیشماری در بارة انتقال تسلیحات از کشور های توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه نوشته شده اند،اما به برنامه های تولید تسلیحات در کشورهای جهان سوم کمتر توجه شده است .واین کتاب سعی بر آن دارد که این خلاء را پر کند مؤلفین انگیزه های کشورهای در حال توسعه را برای ارائه برنامه های تولید تسلیحات شرح می دهند. توضیحات آنها در بارة آگاهی امنیت، نقش منطقه ای واندازة انزوای بین المللی این کشورها می باشد. البته عوامل مؤثر اقتصادی این کشورها بسیار حساس می باشند.این عوامل ،شامل تراز بازرگانی،حفظ ذخائر خارجی،نیروی انسانی داخلی وجلوگیری از خروج نیروی انسانی ماهر ومتخصص می باشند

کلیدواژه‌ها