سیر تکوین مطالعات استراتژیک

نویسنده

چکیده

پیچیده تر شدن ساختار جوامع انسانی و گوناگونی روابط درونی و بیرونی آنها، تأثیر متقابل عناصر مختلف در سطح ملی و لزوم تدوین یک برنامه منسجم در عرصه های مختلف برای استفاده هر چه بیشتر از توانهای موجود برای رسیدن به اهداف ملی?به ویژه در عرصه های حیاتی چون دفاع? و همچنین موجودیتهای مستقل ملی و تعارض جدی اهداف این واحدها که در برخی موارد به ناچار برخورد در سطوح مختلف را موجب می شود، ضرورت داشتن استراتژی و سرانجام مطالعات استراتژیک از دهه های گذشته اهمیت ویژه ای یافته و سرمایه گذاریهای زیادی در این مطالعات انجام شده است. این مطالعات از مقدمات ضروری دانش استراژیک می باشد که با وجود سابقه ای نه چندان طولانی کاربرد گسترده ای پیدا کرده است و(همانند بسیاری از مفاهیم جدید و به امانت گرفته شده) ارائه تعریف درست و روشنی از این موضوع از گامهای نخستین در فهم بهتر این مفهوم و گسترش آن می باشد. داشتن شناختی صحیح از ماهیت، چگونگی و ابعاد مطالعات استراتژیک آن می باشد. داشتن شناختی صحیح از ماهیت، چگونگی و ابعاد مطالعات استراتژیک می تواند ضمن زدودن ابهامها، افقهای کار را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها