جنگ زمینی در قرن بیست و یکم

نویسنده

چکیده

جنگ زمینی در قرن بیست و یکم به وسیله تأثیرات انباشت شده بسیاری از تغییرات انقلابی شکل می گیرد که تاکنون در چارچوب الگویی روشن و یا قابل پیش بینی پدیدار شده اند. نویسندگان این مقاله سه عامل تغییر را مشخص می کنند که شاید مهمترین اثر را بر نیروی زمینی و هدایت مشترک جنگ زمینی خواهند داشت. آنها یک پیام اصلی برای استراتژیست ها دارند مبنی بر این که بیشترین بهره گیری را از وضعیت کنونی ببرند همان گونه که ارتش با تغییرات انقلابی که در چشم انداز آینده پدیدار می گردد، سازوار می شود.

کلیدواژه‌ها