شناخت سازمان نظامی: نگرش جامعه شناسی

نویسنده

چکیده

سازمان نظامی چیست، ویژگیهای آن کدام است و چگونه می توان آن را از سایر سازمانهای اجتماعی بازشناخت، پاسخ به این پرسش، محور مقاله حاضر را تشکیل می دهد. اما پیش از آنکه به پاسخ بپردازیم، نخست به طور مختصر تاریخچه ادبیات جامعه شناسی سازمان نظامی را بررسی کرده و طی آن، به نحوه پیدایش، نظریه پردازان و برخی متون اساسی اشاره می کنیم. سپس تعریفی از سازمان نظامی ارائه می کنیم و ویژگیهای سازمان نظامی را به عنوان یک پدیده اجتماعی، و نه در چارچوب سازمان نظامی یک کشور خاص سازمان نظامی مطلوب و نامطلوب توضیح می دهیم. آنگاه به آراء مطرح شده در زمینه"روند مدنی شدن" سازمان نظامی و انتقادات وارد بر این آراء می پردازیم و سرانجام، درباره طبقه بندیهای مختلف سازمان نظامی تأمل کوتاهی خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها